Vitamin C (250g)

Vitamin C (250g)

Producent:REVANGE - ELEMENT
Dostępność:W magazynie
  • 89.00zł

  • 119.00zł
  • Cena netto: 89.00zł

WITAMINA C REVANGE


Witamina C - zdrowie, odporno?? i m?ody wygl?d przez ca?y rok!


MUSISZ DOSTARCZA? WITAMIN? C, BO ORGANIZM JEJ NIE WYTWARZA!!!

Kto powinien stosowa? Witamin? C REVANGE? Ka?dy, bo organizm nie wytwarza witaminy C, a z po?ywieniem trudno dostarczy? w?a?ciw? jej ilo??.

Aby unikn?? niedoborów, Witamin? C REVANGE powinny stosowa? osoby:


- nara?one na stres
- aktywne fizycznie
- maj?ce ci??k? prac? fizyczn?
- prowadz?ce intensywny tryb ?ycia
- mieszkaj?ce w du?ych miastach
- cz?sto choruj?ce
- pij?ce alkohol
- pal?ce papierosy
- dbaj?ce o zdrowie (profilaktyka)

Wszystkie powy?sze czynniki zwi?kszaj? zu?ycie witaminy C w organizmie lub wydalanie witaminy C z organizmu.

Kto si? nie stresuje? W dzisiejszych czasach nikt. A przez stres zapotrzebowanie na Witamin? C ro?nie. Równie? w trakcie wysi?ku fizycznego organizm zu?ywa i wydala du?e ilo?ci witaminy C.

Trenujesz? Masz ci??k? prac? fizyczn?, ?yjesz intensywnie? Jeste? nara?ony na niedobór witaminy C i wszystkie zwi?zane z tym nast?pstwa!

Nie stronisz od u?ywek? Lubisz napi? si? alkoholu, palisz papierosy, a mo?e stosujesz inne u?ywki. Ka?da z u?ywek nie jest oboj?tna dla organizmu. U?ywki powoduj? zwi?kszenie ilo?ci wolnych rodników w organizmie. Witamina C jest antyoksydantem - czyli zwalcza nadmiar wolnych rodników. Mniej wolnych rodników to mniejsze ryzyko infekcji, wi?ksza odporno?? i d?u?sze ?ycie.

Chcesz ?y? d?u?ej i zachowa? m?odo?? przez wiele lat - stosuj witamin? C!

Co je??, ?eby dostarczy? odpowiedni? ilo?? witaminy C na dob??


Codziennie jedno z poni?szych:

1. s?oik chrzanu
2. kilka gar?ci natki pietruszki
3. wiadro ziemniaków
4. 4 kg bananów

Jak wida?, nie jest ?atwo!

S?oik chrzanu?! Wolne ?arty! Nikt nie b?dzie dzie? w dzie? pakowa? w siebie s?oika chrzanu!!!

Kilka gar?ci natki pietruszki? W natce pietruszki jest du?o witaminy C, ale w przeliczeniu na 100 gramów! Dlatego wrzucenie kilku poszatkowanych listków natki do barszczu nie za?atwia sprawy - mo?esz je?? pietruszk? i cierpie? z powodu objawów niedoboru witaminy C!

Wiadro ziemniaków? Kpina... ale nie do ko?ca! Czemu? Podczas obróbki termicznej witamina C ulega uszkodzeniu, dlatego wszystkie produkty pieczone, sma?one, gotowane, nawet je?li by?y bogate w witamin? C, po przyrz?dzeniu ju? nie s? - witamina C uleg?a w znacznej cz??ci uszkodzeniu i nie zostanie przyswojona przez Twój organizm!

4 kg bananów? Smacznego! Do czasu a? z przejedzenia nie zaczniesz ty?, albo wymiotowa?!

Dodatkowo pami?taj, ?e...
...?ywno?? przetworzona przechowywana w lodówce z ka?d? godzin? traci zawarto?? witaminy C. Po kilku dniach zawarto?? witaminy C spada niemal do zera!

Mimo, ?e organizm nie potrzebuje du?ych ilo?ci witaminy C, nie ?atwo dostarczy? j? z po?ywieniem.

Dlatego niezb?dne jest suplementowanie witaminy C w formie kwasu askorbinowego.

Najlepszym, najbardziej ekonomicznym wyborem jest witamina C REVANGE - oszcz?dno?? zdrowia i pieni?dzy!

WITAMINA C REVANGE - ZDROWIE, ODPORNO??, M?ODO??


Objawy niedoboru witaminy C:

- cz?ste infekcje, przezi?bienia
- krwawienia z dzi?se?
- choroby z?bów, ko?ci i stawów
- p?kanie naczy? krwiono?nych (krwotoki)
- niedobór ?elaza - anemia

Witamina C REVANGE chroni przed powy?szymi czynnikami!

Witamina C REVANGE - bezpieczna i skuteczna

Witamina C jest witamin? rozpuszczaln? w wodzie. Bardzo trudno j? przedawkowa? - nie ma, wi?c ryzyka wyst?pienia objawów nadmiaru witaminy C, bo nadmiar jest z ?atwo?ci? wydalany wraz z moczem przez nerki i drogi moczowe.

Witamina C wyst?puje w tkance ??cznej: skórze, ko?ciach, dzi?s?ach, z?bach, stawach, chrz?stkach, ?cianach naczy? krwiono?nych. Jej niedobór powoduje choroby tkantek:

Niedobór witaminy C mo?e by? przyczyn? niedoboru ?elaza, a w konsekwencji anemii. Witamina C wp?ywa na przyswajalno?? ?elaza niehemowanego, witaminy E i na przebieg procesów metabolicznych ca?ego organizmu.

 

 

Informacja ?ywieniowa


Wielko?? opakowania: 250 gramów

Ilo?? porcji w opakowaniu: 500

 

Witamina C

 

500mg


POZOSTA?E SK?ADNIKI: stearynian magnezu, dwutlenek krzemu

*% zalecanego dziennego spo?ycia dla osoby doros?ej (2000 kcal/dob?)
+ zalecane dzienne spo?ycie nie zosta?o ustalone

Sposób dawkowania:


3 x 500 mg na dob? 30 minut przed posi?kami. Nie nale?y przekracza? zalecanej dawki.

Sposób przechowywania:


Przechowywa? w szczelnie zamkni?tym opakowaniu, w miejscu suchym, ch?odnym i niedost?pnym dla dzieci!

Informacje dodatkowe:


Du?e dawki witaminy C mog? spowodowa? biegunk?! W takiej sytuacji nale?y zmniejszy? dawkowanie o po?ow?.

Ka?da partia wyprodukowana przez REVANGE Nutrition jest niezale?nie testowana pod k?tem czysto?ci i potencja?u metod? HPLC, aby w naszych recepturach zapewni? sk?adniki tylko najwy?szej jako?ci.

Stosuj Witamin? C REVANGE przez ca?y rok - bo po co chorowa??!

Napisz opinię

Zaloguj się lub zarejestruj się, aby dodać opinię